Friday, February 12, 2016

PATALASTAS 02/12/16

PAUNAWA
Ang PRUSISYON ay isang panlabas na pagpapakita ng ating debosyon; gawaing nahahalintulad sa ating paglalakbay patungong langit. Kaya nga kami ay nakikiusap sa inyo sa prusisyon ng ating Patronang Sta. Marta, ang ating modelo at tagapamagitan, sa darating na kapistahan ngayong Pebrero, ay inaasahan naming ito'y magiging maayos, may paggalang, nagpapakita ng kabanalan at ugaling naaayon sa ating binibigyang parangal- si STA. MARTA


Sa araw pong ito hinihiling naming sa kinauukulang ang mga sumusunod:
-GAWIN ANG PASUBO PAGKARAAN NG IMAHEN NI STA. MARTA SA INYONG TAHANAN
-SA MGA SUMASAMA SA PRUSISYON: IWASAN ANG PAGGAMIT NG PAYONG, BAYONG O MGA KAHON SA PAGSAMBOT NG MGA PASUBO
-IGALANG ANG PRUSISYON SA MAAYOS NA PAGSAYAW NG PANDANGGO AT IWASAN ANG PAG-INOM NG MGA NAKALALASING NA INUMIN KUNG SASAMA O HABANG SUMASAMA SA PRUSISYON


PANALANGIN
O Diyos na aming kagalingan at kabuhayan, dinggin Mo po kami, nang kung ang kapistahan ng maluwalhating Birhen Santa Marta ay makapuspos sa amin ng banal na kaligayahan ay gayon din naman ipagkamit namin alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Siya nawa


Monday, February 1, 2016

PATALASTAS 02/01/16

Novena Schedule
Pista ng Bayan Alay kay Santa Marta
February 5-13, 2016

Misa ng ating Mahal na Obispo Mylo Hubert C. Vergara D.D.
Ikasiyam na Araw ng Nobenaryo
6:00PM